ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมนำเสนอแผนการดำเนินงานโครงการการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563

11 March 2563 /

16:28 น.

กรมการพัฒนาชุมชนมอบหมายนายชัยยา ขำสะอาด ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะ ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการการปกครอง คณะที่สอง ในคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสร้างสังคมอุดมปัญญาแบบบูรณาการ การพัฒนาด้านจิตใจและสร้างวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกัน การดำเนินการหมู่บ้านรักษาศีล 5 และการปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย

10 March 2563 /

15:45 น.

ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

นายชัยยา ขำสะอาด

ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน

หนังสือราชการ

ประกาศ/หนังสือสั่งการ