การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

1. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท)

  1. กระบวนงานจัดเก็บและบันทึกประมวลผลข้อมูล : จัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) คลิกที่นี่
  2. กระบวนงานจัดเก็บและบันทึกประมวลผลข้อมูล : จัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(กชช. 2ค)คลิกที่นี่

 

2.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (เว็บศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน)

1. ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บ จปฐ.ด้วยเครื่องมืออเล็กทรอนิกส์  คลิกที่นี่ 

2. ดาวโหลดเอกสาร คลิกที่นี่

3.มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่วนรวม

1. เว็บไซต์หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบ  คลิกที่นี่

 

(Visited 1 times, 1 visits today)