ทีม Conference ทีม Sessioncall ประชุมเพื่อซักซ้อมการใช้ห้องประชุมออนไลน์ (Sessioncall)

วันที่ 30 พ.ค.2560 เวลา 10.00 น. ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ทีม Conference ทีม Sessioncall ประชุมเพื่อซักซ้อมการใช้ห้องประชุมออนไลน์ (Sessioncall) ระหว่างวันที่ 29 พ.ค. ถึง 2 ทมิ.ย. 60 โดยวันนี้ เป็นสมาชิกจากเขตตรวจที่ 5,6,7และ8

(Visited 1 times, 1 visits today)