ม Conference ทีม Sessioncall ประชุมเพื่อซักซ้อมการใช้ห้องประชุม ออนไลน์ (Sessioncall)

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศฯ มอบหมายให้ทีม Conference ทีม Sessioncall ประชุมเพื่อซักซ้อมการใช้ห้องประชุม
ออนไลน์ (Sessioncall) ระหว่างวันที่ 29 พ.ค. ถึง 2 มิ.ย. 60 โดยวันนี้ เป็นสมาชิกจากเขตตรวจที่ 9,10,11 และ 12

(Visited 1 times, 1 visits today)