กรมการพัฒนาชุมชนมอบหมายนายชัยยา ขำสะอาด ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะ ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการการปกครอง คณะที่สอง ในคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสร้างสังคมอุดมปัญญาแบบบูรณาการ การพัฒนาด้านจิตใจและสร้างวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกัน การดำเนินการหมู่บ้านรักษาศีล 5 และการปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย

วันนี้ (10 มีนาคม 2563) เวลา 13.30 น.

กรมการพัฒนาชุมชนมอบหมายนายชัยยา ขำสะอาด ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะ ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการการปกครอง คณะที่สอง ในคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสร้างสังคมอุดมปัญญาแบบบูรณาการ การพัฒนาด้านจิตใจและสร้างวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกัน การดำเนินการหมู่บ้านรักษาศีล 5 และการปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย
ณ ห้องประชุม หมายเลข 307 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)

(Visited 1 times, 1 visits today)