โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นายชัยยา ขำสะอาด
ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน


หน.ฝ่ายอำนวยการ(ว่าง)

นันทวุฒิ เนียมสินธุ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

กรวรรณ น้อมบุญส่งศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ภัทรรัตน์ บุญชุม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สุริยา บุญเรืองยศศิริ
ผอ.กลุ่มงานประสานแผนและข้อมูล

สมัย ชาญอาวุธ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

วรรณพร บุญมี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

มนตรี อำพันทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ประภาพรรณ วุ่นสุข
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

อดิศร สุทธิเลิศ
ผอ.กลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทพวสันต์ จันพล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

ปภาวรินทร์ ปานนี้
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

ศิริจันทร์ พัฒพิบูลย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ธนากรณ์ เขียวท้วม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ธิดาภรณ์ อาวรณ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กาญจนวรรณ ช่วยมั่นคง
ผอ.กลุ่มงานระบบสารสนเทศชุมชน

เสนาะ แสงมณี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

จันทรา เฮงสมบูรณ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เสกสรร ประวิเศษ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ปริศนา ช่วยมหาศักดิ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ณัฐรภัทร์ สิริพัชรทิตาธร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ชาคริต ถิระสาโรช
ผอ.กลุ่มงานพัฒนาระบบเครือข่าย

ปวีณรัตน์ บุตรวงศ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กัญธิชา ปัสวาส
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กฤชณัท เพ็ญภักดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ว่าที่ ร.ต.ศรายุทธ พิทูรสกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ภาคภูมิ บัวตูม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ทิพพรรณ ไชยูปถัมภ์
ผอ.กลุ่มงานข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาชนบท

ดวงใจ พัทมุข
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

อรรถพงศ์ สงวนเดือน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

จักรพงศ์ การีชุม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

วราพร หวังกลับ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

สมจิตร ศิรินาม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นัฐธีรา จันพล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

(Visited 7 times, 1 visits today)