กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับสานักเลขาธิการคณะกรรมการอานวยการสนับสนุนครัวเรือนยากจน กระทรวงการสหกรณ์และการลดความยากจน ประเทศเนปาล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้เป้าครัวเรือนยากจนและ การลดความยากจน (A Workshop on Poverty Identification and Alleviation) เพื่อแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ และพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

21 February 2561 /

09:38 น.