กรมการพัฒนาชุมชนร่วมกับ CAT ผสาน พัฒนาระบบสำรวจข้อมูลแบบดิจิทัล

กรมการพัฒนาชุมชนร่วมกับ CAT ผสาน พัฒนาระบบสำรวจข้อมูลแบบดิจิทัล

CAT ผสานกรมการพัฒนาชุมชน พัฒนาระบบสำรวจข้อมูลแบบดิจิทัล

วันนี้ (9 พฤษภาคม 2561) นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) และ พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมลงนามความร่วมมือในการจัดทำระบบสำรวจจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล (Digital Survey) ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน
โครงการความร่วมมือในการจัดทำระบบสำรวจจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลระหว่าง CAT และ พช.นี้ เกิดขึ้นจากเป้าหมายของ 2 หน่วยงาน ที่ต้องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสำรวจและจัดการข้อมูล อันเป็นพันธกิจที่ พช.ดำเนินการอยู่ ให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลที่มีอย่างมหาศาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้เป็นฐานกำลังที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศไทยในระยะยาว โดย CAT จะร่วมจัดทำระบบสำรวจจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ให้แก่ พช. โดยจัดทำต้นแบบระบบสำรวจจัดเก็บข้อมูลด้วยเทคโนโลยี Mobile Application ซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว รวดเร็ว ทั้งนี้จะนำต้นแบบระบบไปทดลองนำร่องปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ที่ พช. กำหนด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสำรวจและจัดเก็บข้อมูล และรองรับการขยายผลไปยังภาคประชาชนให้ได้รับการสนับสนุน และแก้ปัญหาอย่างตรงจุดได้ทันท่วงที ซึ่งเป็นการวางรากฐานในระบบจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่เริ่มต้น จนกระทั่งได้ข้อมูลกลับมาเพื่อนำไปใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า “กรมการพัฒนาชุมชนมีบทบาทภารกิจในการสนับสนุนให้มีการจัดทำและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ โดยดำเนินการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นต้นมา ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ กรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการบริหารจัดเก็บข้อมูล จปฐ. จำนวน 12,941,364 ครัวเรือน อย่างมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ซึ่งเป็นคนในหมู่บ้าน จำนวน 323,375 คน ใช้แบบสอบถามในการสัมภาษณ์หัวหน้าครัวเรือน ผู้บันทึกข้อมูล จปฐ. จำนวน 14,644 คน นำข้อมูลจากแบบสำรวจมาบันทึกลงในระบบ ทำการประมวลผลข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล และนำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/อำเภอ/จังหวัด เพื่อสรุปเป็นภาพรวมตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด จนถึงระดับประเทศ
ตามลำดับ ซึ่งหากมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนากระบวนการสำรวจจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล Digital Survey) จะส่งผลให้กระบวนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลสามารถบันทึกข้อมูลได้ในเวลาเดียวกัน ทำให้ลดขั้นตอนการบันทึกข้อมูล ประชาชนได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงเทคโนโลยี ใช้เทคโนโลยีในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน อีกทั้งสามารถนำข้อมูล จปฐ. มาใช้วางแผนพัฒนาและแก้ปัญหาได้รวดเร็วขึ้นในทุกระดับ”

พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เปิดเผยว่า “CAT พร้อมที่จะผลักดันโครงการความร่วมมือเพื่อจัดทำระบบสำรวจและจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล อย่างเต็มที่ โดยนำศักยภาพการให้บริการด้านโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมและประสิทธิภาพในการให้บริการ Cloud Service มาร่วมสร้างเครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ให้กรมการพัฒนาชุมชนสามารถทำงานบนระบบ Digital Survey ได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมขององค์กรเพื่อให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ รวดเร็ว ตรวจสอบได้ รวมถึงรองรับการขับเคลื่อนโครงการเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัล หรือ Thailand 4.0 ได้อย่างยั่งยืน”

 

สถานีข่าว พช. CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)