กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับสานักเลขาธิการคณะกรรมการอานวยการสนับสนุนครัวเรือนยากจน กระทรวงการสหกรณ์และการลดความยากจน ประเทศเนปาล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้เป้าครัวเรือนยากจนและ การลดความยากจน (A Workshop on Poverty Identification and Alleviation) เพื่อแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ และพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

 • กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับสานักเลขาธิการคณะกรรมการอานวยการสนับสนุนครัวเรือนยากจน กระทรวงการสหกรณ์และการลดความยากจน ประเทศเนปาล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้เป้าครัวเรือนยากจนและ การลดความยากจน (A Workshop on Poverty Identification and Alleviation) เพื่อแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ และพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยมีกาหนดการประชุมฯ ดังนี้

  ๑. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๕๐๐๒ ชั้น ๕ กรมการพัฒนาชุมชน เรื่องการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการลดความยากจน ในประเทศไทยและประเทศเนปาล รวมทั้งมาตรการและโครงการที่รัฐบาลได้ผลักดันลงสู่กลุ่มเป้าหมาย เช่น การชี้เป้าครัวเรือนยากจนและการนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์, การบ่งชี้ความยากจนและกลุ่มเป้าหมายด้วยวิธี Proxy Setting, ระบบข้อมูล Big data ของภาครัฐ, มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย, เส้นความยากจนและตัวชี้วัดความ ยากจนแบบหลายมิติ, ข้อมูลรายได้รายจ่ายครัวเรือนและแผนที่ความยากจนของประเทศไทย และการแก้ไขปัญหา ที่อยู่อาศยัให้แก่ผู้เดือดร้อน
  ๒. การศึกษาดูงานนอกสถานที่
  – วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ศึกษาดูงานเรื่องระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การจัดทาแผนที่ความ
  ยากจนของเนปาล และประเทศอื่นๆ ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT) จังหวัดปทุมธานี
  – วันที่ ๒๖ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ศึกษาดูงานเรื่องโครงการบ้านมั่นคงของเทศบาลนครนครสวรรค์
  โครงการลดความยากจนระดับจังหวัด และโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ณ จังหวัดนครสวรรค์

(Visited 1 times, 1 visits today)