มอบรางวัลตามโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 27001 : 2013 ปีงบประมาณ 2560

มอบรางวัลตามโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 27001 : 2013 ปีงบประมาณ 2560 (1.รางวัลหน่วยงานดีเด่นในระดับสำนัก/กอง ได้แก่ สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 2.รางวัลหน่วยงานดีเด่นในระดับกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตรวจสอบภายใน

(Visited 1 times, 1 visits today)