นายสุริยา บุญเรืองยศสิริ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานแผนและข้อมูลติดตามสนับสนุนการศึกษาและประเมินผลการจัดเก็บข้อมูลชุมชนด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ พื้นที่ศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี “เวทีการถอดองค์ความรู้

05 October 2561 /

15:28 น.