ผอ.ชัยยา ขำสะอาด ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สนับสนุนและให้กำลังใจในการฝึกอบรมผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (จ.ประจวบคีรีขันธ์) รุ่นที่ 2 จำนวน 120 คน

26 December 2561 /

23:27 น.

ผอ.ชัยยา ขำสะอาด ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สนับสนุนและให้กำลังใจในการฝึกอบรมผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (จ.ประจวบคีรีขันธ์) รุ่นที่ 1 จำนวน 120 คน

25 December 2561 /

13:57 น.

ผอ.ทิพพรรณ ไชยูปถัมภ์ ผอ.กลุ่มงานข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาชนบท ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน บรรยายให้ความรู้แก่ “พัฒนากร รุ่น 110” หัวข้อ “สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน” ณ วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

07 November 2561 /

14:13 น.

นายสุริยา บุญเรืองยศสิริ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานแผนและข้อมูลติดตามสนับสนุนการศึกษาและประเมินผลการจัดเก็บข้อมูลชุมชนด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ พื้นที่ศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี “เวทีการถอดองค์ความรู้

05 October 2561 /

15:28 น.