นายชัยยา ขำสะอาด ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน นำทีมกรมการพัฒนาชุมชนและบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) “ทดสอบระบบสำรวจจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ในรูปแบบดิจิทัล หรือ CDD Digital Survey (version 1) ในพื้นที่จริง (Pilot)”

10 August 2561 /

15:55 น.

ระชุมคณะทำงานโครงการความร่วมมือจัดทำระบบสำรวจจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล (Digital Survey) ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

03 August 2561 /

11:29 น.

โครงการความร่วมมือจัดทำระบบสำรวจจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล(Digital Survey) ระหว่าง กรมการพัฒนาชุมชน กับ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ร่วมประชุมเพื่อรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตาม MOU

18 July 2561 /

11:42 น.