นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดงานแถลงข่าวการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (Tablet) โดยมี นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการแถลงข่าวฯ การนำข้อมูล จปฐ. ไปใช้ประโยชน์ ที่สามารถไปใช้ได้ในหลายระดับ ทั้งระดับนโยบาย ระดับหน่วยงาน ระดับชุมชน และระดับครัวเรือน

13 March 2562 /

18:56 น.

ผอ.ชัยยา ขำสะอาด ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สนับสนุนและให้กำลังใจในการฝึกอบรมผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (จ.ประจวบคีรีขันธ์) รุ่นที่ 2 จำนวน 120 คน

26 December 2561 /

23:27 น.

ผอ.ชัยยา ขำสะอาด ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สนับสนุนและให้กำลังใจในการฝึกอบรมผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (จ.ประจวบคีรีขันธ์) รุ่นที่ 1 จำนวน 120 คน

25 December 2561 /

13:57 น.

ผอ.ทิพพรรณ ไชยูปถัมภ์ ผอ.กลุ่มงานข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาชนบท ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน บรรยายให้ความรู้แก่ “พัฒนากร รุ่น 110” หัวข้อ “สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน” ณ วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

07 November 2561 /

14:13 น.