แนวทางการปฏิบัติงาน

1. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท)

  1. กระบวนการบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน  คลิกที่นี่
  2. คู่มือการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔  คลิกที่นี่
  3. แนวทางการดำเนินงานการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  คลิกที่นี่
  4. แนวทางการดำเนินงานการพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  คลิกที่นี่
  5. คู่มือการจัดทำสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  คลิกที่นี่

 

2.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (เว็บศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน)

1. การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี ๒๕๖๔ (กำลังดำเนินการ)

 

(Visited 1 times, 1 visits today)