จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-MAIL) กรมการพัฒนาชุมชน

มติคณะรัฐมนตรี
๑. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เรื่อง การพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ
๒. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ร่างแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดำเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)

หนังสือสั่งการและคู่มือต่างๆ
๑.หนังสือ มท ๐๔๐๕.๓ ว๒๓๙๒
๒.วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน Passwordและการเข้าใช้ระบบ
๓.คู่มือการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-Mail
.บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-Mail 

(Visited 1 times, 1 visits today)