อำนาจหน้าที่

ภารกิจ/หน้าที่รับผิดชอบของศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552

ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ บริหาร พัฒนา
และออกแบบระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน กำหนดนโยบายและแผนแม่บท
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานพัฒนาชุมชน กำหนดรูปแบบ วิธีการและขั้นตอน
การจัดเก็บการประมวลผลข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน กำกับดูระบบสารสนเทศและ
ระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศของกรม พัฒนารูปแบบและสนับสนุน การใช้ประโยชน์
สารสนเทศชุมชนในรูปแบบดิจิทัล ดำเนินการเกี่ยวกับการแสวงหาความร่วมมือด้านการพัฒนาและ
ออกแบบระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนงาน
ปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(Visited 1 times, 1 visits today)