นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เข้ารับรางวัลหน่วยงานที่มีความพร้อมในการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี พ.ศ. 2561 (IPv6 Award 2018)

(8 พ.ค. 2562) เวลา 14.30 น.

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายนิสิต จันทร์สมวงศ์) มอบหมายให้

นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เข้ารับรางวัลหน่วยงานที่มีความพร้อมในการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี พ.ศ. 2561 (IPv6 Award 2018) ซึ่งเป็นรางวัลการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ในระบบ DNS / Mail / Web / DNSSEC
โดยมีนางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานมอบรางวัล
โอกาสนี้นายชัยยา ขำสะอาด ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (พช.) พร้อมทีมงานร่วมงานด้วย
ณ ห้องประชุมศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้กรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย มีความพร้อมในการให้บริการที่รองรับ IPv6 ควบคู่กับ IPv4 แบบ Dual Stack
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556 ให้ความเห็นชอบต่อแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดำเนินงานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรุ่นที่ 6 (Internet Protocol Version 6 : IPv6) ในประเทศไทย (2556 – 2558)
และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ได้มีมติเห็นชอบต่อแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดำเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2559 – 2561)
โดยออกแบบและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้รองรับการใช้งานควบคู่กันทั้ง IPv4 และ IPv6 แบบ Dual Stack พร้อมทั้งให้บริการที่รองรับ IPv6 คือ บริการโดเมนเนม (DNS) บริการอีเมล (E-mail) บริการเว็บไซต์กรมฯ การเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ระบบโดเมนเนม (DNSSEC) และ IPv6 Ready Logo สำหรับเว็บไซต์ รวมถึงแอปพลิเคชันอื่น ๆ ตามความจำเป็น

สถานีข่าว พช.CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)