กรมการพัฒนาชุมชน โดยศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2

กรมการพัฒนาชุมชน โดยศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2

ระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2562 ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดกรอบเครื่องชี้วัดข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค สำหรับใช้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ปี 2565 – 2569

(Visited 1 times, 1 visits today)