นายชัยยา ขำสะอาด ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศฯ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ และติดตามความก้าวหน้าการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563

24 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายชัยยา ขำสะอาด ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมพิจารณาขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฯ และประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะทำงานฯ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ผู้รับจ้าง) ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)