มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา นำเสนอความก้าวหน้าโครงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์

16 เมษายน 2563 เวลา 13.09 น. มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา นำเสนอความก้าวหน้าโครงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่คณะกรรมการตรวจรับ ณ ศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการตัดสินใจ (war room) ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)