การฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Antivirus)

วันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน โดยกลุ่มงานพัฒนาระบบเครือข่าย จัดการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Antivirus) ให้แก่เจ้าหน้าที่ และมีบริษัท วัน โอ วัน โกลเบิ้ล จำกัด (บริษัทคู่สัญญา) เป็นวิทยากรให้ความรู้

(Visited 1 times, 1 visits today)