ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศฯ ติดตามความก้าวหน้าการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563

วันนี้ (26 มิถุนายน 2563) เวลา 09.00 น.

นายชัยยา ขำสะอาด ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะ ร่วมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563 เพื่อรับฟังความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ของการดำเนินงานโครงการฯ โดยมี รักษาการพัฒนาการอำเภอถลางและเจ้าหน้าที่ ร่วมให้ข้อมูลฯ

ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอถลาง และลงพื้นที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ผู้รับจ้าง) ผู้ประสานงานการจัดเก็บ ผู้จัดเก็บ จปฐ. ม.2 ต.เชิงทะเล อำเภอถลาง จ.ภูเก็ต

(Visited 1 times, 1 visits today)