การประชุมจัดทำฐานข้อมูลครัวเรือนเปราะบาง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชนและการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

วันนี้ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายนิวัติ น้อยผาง เป็นประธานการประชุม เรื่องการจัดทำฐานข้อมูลครัวเรือนเปราะบาง  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและ การเยียวยาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19)

ในการนี้ มีผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ดร.อานนท์ แปลงประสพโชค ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ (NECTEC) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็น ณ ห้องประชุม War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)