การประชุมศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2563

วันนี้ 10 ก.ค. 63 เวลา 09.00 น. นายชัยยา ขำสะอาด ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมศูนย์สารสนเทศฯ ครั้งที่ 3/2563 โดยเป็นการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามโครงการ กิจกรรม และภารกิจต่างๆ ของศูนย์สารนเทศฯ ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)