การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC) โดยใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP)

วันนี้ (22 กรกฎาคม 2563) เวลา 9.30-16.30 น.

นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรมฯ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC) โดยใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP)

ในการนี้มีพัฒนาการจังหวัดชลบุรี ผอ.วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยผู้แทนจากศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ผู้แทนจากสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้อง IC 203 Auditorium Hall วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)