การติดตามความก้าวหน้าการจัดเก็บข้อมูลจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ในพื้นที่จังหวัดน่าน

วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2563 นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมฯ อดิศร สุทธิเลิศ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาขุมชน ร่วมสังเกตการณ์การดำเนินงานโครงการการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ของการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยมีพัฒนาการจังหวัด หน.กลุ่มงานสารสนเทศฯ พัฒนาการอำเภอ ผู้ประสานงานจากมหาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และเจ้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมติดตามการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

(Visited 1 times, 1 visits today)