ศูนย์สารสนเทศฯ ติดตามสนับสนุนการดำเนินการตรวจสอบข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2563

วันที่ 9 กันยายน 2563 กรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นางสาวทิพพรรณ ไชยูปถัมภ์ ผอ.กลุ่มงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลการพัฒนาชุมชน นางสาวศนิชา เหล่าชัย ผอ.กลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์ และนายเสกสรร ประวิเศษ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่อำเภอแหลมสิงห์ เพื่อติดตามสนับสนุนการดำเนินการตรวจสอบข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2563 โดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน Smartphone

ซึ่งในวันนี้ เวลา 09.30 น.ได้ร่วมกับทีมงาน มรภ.สวนสุนันทา สังเกตการณ์ในเวทีการตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ประจำปี 2563 ของตำบลบางกะไชย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี ในการนี้มี นายสมบูรณ์ หอมเอนก พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี จนท.พช.จังหวัด จนท.พช.อำเภอ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอแหลมสิงห์ นายก อบต.บางกะไชย คณะกรรมการตรวจสอบและรับรองข้อมูลฯ ระดับตำบล อาสาสมัครจัดเก็บและผู้ประสานการจัดเก็บ จ.จันทบุรี เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

ในการประชุมมีการรายงานตัวชี้วัดรายข้อ มีการซักถาม ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการข้อมูล นอกจากนี้ยังสะท้อนปัญหาในการจัดเก็บ และระบบการทำงานของ Application ทั้งการจัดเรียงข้อมูล การประมวลผล ตลอดจนการเรียกดูข้อมูลเพื่อนำเสนอรายงาน ซึ่งทีมผู้ดูแลระบบจาก มรภ.สวนสุนันทา จะได้ตอบข้อซักถามพร้อมนำไปปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)