ศูนย์สารสนเทศฯ จัดการประชุมฝึกอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP)

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 กรมการพัฒนาชุมชน (ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน) จัดการประชุมฝึกอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ให้แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในสังกัดส่วนกลาง จำนวน 30 คน โดยมี ดร.อานนท์ แปลงประสพโชคและทีมงานจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เป็นวิทยากร วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) และฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบแฟ้มบ้านพัฒนา   คนไทย (TPMAP Logbook)

(Visited 1 times, 1 visits today)