การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กรมการพัฒนาชุมชน

วันที 17 พฤศจิกายน 2563 นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กรมการพัฒนาชุม โดยมีผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้ารวมประชุม ณ ห้องศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการตัดสินใจ (War room) ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

วัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพระบบเพื่อรองรับการจัดเก็บข้อมูล จปฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ เพื่อพัฒนา platform เทคโนโลยีภูมิสารเทศ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์คุณภาพชีวิต ในบริบท โคก หนอง นา โมเดล

(Visited 1 times, 1 visits today)