ศูนย์สารสนเทศฯ ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อทำคำขอรับงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565

วันพุธที่ 9 ธ.ค.63 เวลา 13.00 น.ณ ห้อง War room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อทำคำขอรับงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ มีนายสุทธิพร สมแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ กองแผนงาน ร่วมให้ข้อมูลการจัดทำคำของบประมาณ ตลอดจนถ่ายทอดแนวทางที่ผู้บริหารกรมให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการทำโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับผู้อำนวยการกลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)