ศูนย์สารสนเทศฯ จัดการประชุมโครงการตรวจประเมินคุณภาพการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามแนวทางมาตรฐานสากล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร (Management Review)

วันนี้ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 09.09 น. ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน จัดประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร (Management Review) ภายใต้โครงการตรวจประเมินคุณภาพการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามแนวทางมาตรฐานสากล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนายชาคริต ถิระสาโรช ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานส่วนกลางเข้าร่วมประชุม ณ ห้องศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการตัดสินใจ (War Room) ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)