ศูนย์สารสนเทศฯ จัดประชุมโครงการตรวจประเมินคุณภาพการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามแนวทางมาตรฐานสากล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก (surveillance Audit)

วันนี้ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 09.09 น. ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน จัดประชุมโครงการตรวจประเมินคุณภาพการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามแนวทางมาตรฐานสากล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก (surveillance Audit) โดยมีนายชาคริต ถิระสาโรช ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการตัดสินใจ (War Room) ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายได้ แก่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับศูนย์ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ ของกรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)