ศูนย์สารสนเทศฯ จัดฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะผู้ดูแลระบบ Conference ส่วนภูมิภาค

วันนี้ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน โดยกลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมฝึกอบรมหลักสูตรการติดตั้ง การใช้งาน ดูแลรักษาระบบ การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และการวิเคราะห์ปัญหาของอุปกรณ์ ตามโครงการบำรุงรักษาระบบประชุมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต (Conference) แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนและวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน โดยมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้จากบริษัท วันโอวัน โกลเบิ้ล จำกัด (บริษัทคู่สัญญา) ในการนี้มีนายชาคริต ถิระสาโรช ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม พร้อมร่วมรับฟังการบรรยาย

(Visited 1 times, 1 visits today)