ศูนย์สารสนเทศฯ ตรวจประเมินคุณภาพการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐานสากล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน โดยกลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินโรงการตรวจประเมินคุณภาพการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐานสากล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมตรวจประเมินจากภายนอก (Surveillance Audit) และแก้ไขความไม่สอดคล้อง โดยมีบริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) เป็นผู้ตรวจประเมินเพื่อขอการรับรองมาตรฐานให้แก่ ศูนย์ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ (Server and Control room) กรมการพัฒนาชุมชน ในการนี้ผู้อำนวยการศุนย์สารสนเทศฯ มอบหมายให้นายชาคริต ถิระสาโรช ผู้อำนวยการกลุ่มงานเผยแพร่และใช้ประโยชน์จากข้อมูล เป็นประธานในการรับตรวจประเมินครั้งนี้

(Visited 1 times, 1 visits today)