พช. สร้างความเข้าใจโปรแกรมจัดเก็บ บันทึก และประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่  23 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจโปรแกรมจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อชี้แจงการใช้งานโปรแกรมจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลข้อมูลฯ ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ และอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) และระบบถ่ายทอดสัญญาณทีวี พช. ณ ศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการตัดสินใจ (War Room) ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)