ศูนย์สารสนเทศฯ มอบรางวัลและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่บุคลากร ประจำปี 2564

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 นายนิวัติ  น้อยผาง  รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานมอบรางวัลและเกียรติบัตร แก่บุคลากรของศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบในการปฏิบัติตามค่านิยมองค์การ ABCDEF S&P ดีเด่น 5 รางวัล การจัดการองค์ความรู้ดีเด่น 5 รางวัล ตามโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนงานโปร่งใส ใส่ใจประสิทธิผล คนไอทีมีศักยภาพ (IT integrity) และรางวัลกิจกรรม IT Stlye ผ้าไทยใส่สนุก 6 รางวัล โดยนางสาวทิพรรณ ไชยูปถัมภ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนกล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม Warroom ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)