ศูนย์สารสนเทศฯ ยกระดับนักพัฒนา ด้วย Digital Literacy

วันอาทิตย์ ที่ 5 กันยายน 2564 ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ได้รับมอบหมายให้ นางสาวประภาพรรณ วุ่นสุข รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศชุมชน บรรยาย วิชา “Digital Literacy for Digital Transformation: ยกระดับนักพัฒนา ด้วย Digital Literacy ” ตามโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 118 จำนวน 198 คน เพื่อสร้างทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล แผนดิจิทัล เทรนด์ดิจิทัล การใช้ Digital Platform : Big Data ในงานพัฒนาชุมชน การออกแบบ Idea นวัตกรรมด้วย Design thinking เพื่อการสร้างสรรค์ชุมชนด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลโดยใช้ Building Blocks of Digital transformation

(Visited 1 times, 1 visits today)