ศูนย์สารสนเทศฯ ร่วมติดตามการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ในการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ด้วยระบบการบริหารจัดข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP)

วันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2564 ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นางสาวศนิชา เหล่าชัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์ ร่วมติดตามการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ในการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ด้วยระบบการบริหารจัดข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) ในจังหวัดนำร่องตามแนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) พื้นที่จังหวัดอุดรธานี ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อำเภอเมืองฯ และอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

โดยมีท่านนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน, ผู้บริหารสภาพัฒน์ฯ, ผู้ประสานงาน World Bank, ผู้บริหารกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยคณะสพจ.อุดรธานี และเจ้าหน้าที่จากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี ลงพื้นที่ ณ จังหวัดอุดรธานี

ทั้งนี้เพื่อศึกษาการดำเนินกิจกรรมตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในพื้นที่โรงเรียนและบ้านโนนสุขสมบูรณ์ ตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้ขับเคลื่อนกระบวนการแก้ปัญหาความยากจน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้คนในชุมชนผ่านโรงเรียนด้วยกิจกรรมเกษตรปลอดภัยจากโรงเรียนสู่ชุมชน

จากนั้น ลงพื้นที่เพื่อศึกษาการดำเนินกิจกรรมสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามโครงการ U2T ณ ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โดยมีกระบวนการค้นหา วิเคราะห์ข้อมูลชุมชนผ่าน TPMAP แล้วจัดกิจกรรม สร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษา บัณฑิตที่จบการศึกษาในพื้นที่ และประชาชนในพื้นที่ตำบลเป้าหมาย  ซึ่งขณะนี้อยู่ในระยะที่ 2 มีจุดเน้นที่การสร้างองค์ความรู้ ปรับ mind set มีการพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อนำไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ต่อไป นับเป็นกระบวนการหนึ่งของการแก้ไขปัญหาความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัย

(Visited 1 times, 1 visits today)