ศูนย์สารสนเทศฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน โดยมี คณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม

ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ในฐานะผู้ช่วยผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ ได้กำหนดประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ จำนวน 5 โครงการ ประกอบด้วย

1) โครงการการเตรียมความพร้อมการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) กิจกรรม เช่าบริการระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง เสนอโดยศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ Linkage Center เสนอโดยศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Big Data กรมการพัฒนาชุมชน เสนอโดยศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

4) โครงการเพิ่มศักยภาพระบบป้องกันและรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสนอโดยศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

5) โครงการพัฒนาระบบบัญชีการเงินและระบบโปรแกรมทะเบียนลูกหนี้ เสนอโดยสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

โดยกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย โดยให้หน่วยงานในสังกัดนำเสนอโครงการด้านระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท ให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน ให้ความเห็นชอบโครงการดังกล่าว และกรณีที่โครงการมีมูลค่าเกิน 10 ล้านบาท ให้คณะกรรมการดังกล่าว พิจารณาความเหมาะสมเบื้องต้นของโครงการแล้วนำเสนอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

 

(Visited 1 times, 1 visits today)