การประชุมศูนย์สารสนเทศฯ ครั้งที่ 5/2564

10 พฤศจิกายน 2564 นางสาวทิพพรรณ ไชยูปถัมภ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนเป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่ายและข้าราชการ/พนักงานราชการ ประจำเดือนครั้งที่ 5/2564 ณ ห้อง war room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)