ศูนย์สารสนเทศฯ ประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ.2565 ผ่านระบบ Web Ex และทีวี พช.

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการพัฒนาชุมชน ในการประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ.2565 ผ่านระบบ Web Ex และทีวี พช. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม สนับสนุนจังหวัด และอำเภอขับเคลื่อนงานด้านสารสนเทศให้บรรลุเป้าหมาย

ในการนี้ นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางสาวทิพพรรณ ไชยูปถัมภ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน และผู้อำนวยการกลุ่มงานในสังกัดศูนย์สารสนเทศฯ ร่วมชี้แจง พร้อมตอบข้อซักถาม เกี่ยวกับกิจกรรม โครงการต่างๆ ที่จะขับเคลื่อนในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

โดยนายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เน้นย้ำความสำคัญของข้อมูล และ Big Data ที่ต้องมีการบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกฐาน มีระบบการประมวลผลรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ นำไปใช้ประโยชน์ได้ในทุกระดับ โดยเฉพาะการนำข้อมูล Big Data ไปใช้ชี้เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาความยากจนได้ตรงจุด อีกทั้ง ต้องมีกลไกเป็นคณะทำงานจากสำนัก กอง ศูนย์ ผู้รับผิดชอบฐานข้อมูลพัฒนาชุมชนทุกด้าน ที่บูรณาการการทำงานร่วมกัน ซึ่งในปี พ.ศ. 2565 กรมการพัฒนาชุมชนจะขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนด้วยระบบ IT ที่มีความพร้อมใช้งาน สนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ และบริการประชาชน ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชนจะร่วมกันมอบของขวัญปีใหม่ ที่มีชื่อว่า “Clickชุมชน” เป็นระบบฐานข้อมูลบริการประชาชน

นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เน้นย้ำว่า ชุมชนต้องมีฐานข้อมูลที่ดี เชื่อมโยงกันได้ทุกฐาน สามารถตรวจสอบได้ นำไปสู่การมีธรรมาภิบาลข้อมูล ทั้งนี้ บุคลากรกรมต้องมีทักษะ Digital ทักษะในการจัดการข้อมูล สามารถวางระบบฐานข้อมูลได้ ที่สำคัญ ต้องมีทัศนคติเชิงบวกต่องาน IT เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการพัฒนางานด้าน IT ของกรมฯ มุ่งให้งาน IT มีความสร้างสรรค์ ใช้ประโยชน์ได้ มี Open Data ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยข้อมูล ซึ่งประเทศใดมีข้อมูล ประเทศนั้นมีภูมิปัญญา ต่อยอดสู่การพัฒนา นั่นเอง

สำหรับโครงการ/กิจกรรมตามภารกิจของศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ได้นำเสนอในการประชุม มีดังนี้
1. การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย
– กลไกการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
– กระบวนการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2565
2. การพัฒนาระบบ Big data กรมการพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย
– การปรับปรุงฐานข้อมูลกรมการพัฒนาชุมชน
– การพัฒนาระบบ CDD EIS พกพา เป็นสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
– การจัดทำฐานข้อมูลพิกัดหมู่บ้าน (GIS)
3.การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย
– ศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการบริหารและใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Data Center)
– การจัดทําสารสนเทศตําบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
4.การเพิ่มประสิทธิภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งระบบ Network ระบบ Conference ระบบ Security ตลอดจนการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ของกรมการพัฒนาชุมชน
5.การคัดเลือกสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่มีผลการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศดีเด่น ตามโครงการพัฒนาชุมชนดิจิทัล 4.0

(Visited 1 times, 1 visits today)