ศูนย์สารสนเทศฯ ร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 119

นายชาคริต ถิระสาโรส นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ผู้แทนศูนย์สารสนเทศฯร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 119 จำนวน 102 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564

โดยมอบหมาย นายชัยทวัตน์ คำศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลการพัฒนาชุมชน ให้ความรู้ในเรื่อง การบริหารจัดเก็บ และใช้ประโยชน์ ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (จปฐ./กชช.2ค) และระบบบริหารจัดการจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) พร้อมทั้งถ่ายทอดหลักการทำงานในพื้นที่ โดยใช้ ประสบการณ์ สถานที่ โอกาส การมีส่วนร่วม ความเข้าใจ และการเรียนรู้ และมีการพัฒนาตนเอง ใน 3 ด้าน ทัศนคติ ความรู้ และทักษะ

ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ ดร.ประภาพรรณ วุ่นสุข รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศชุมชน ให้ความรู้ในเรื่อง การขับเคลื่อนระบบ Big Data การพัฒนาชุมชน (Big Data Literacy for Community Development) แผนแม่บทการพัฒนาระบบ Bigdata การพัฒนาระบบบริการดิจิทัลของกรมฯ และการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคคลากร (Digital Literacy) เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรดิจิทัล (Digital transformation) ทั้งนี้ยังเน้นการใช้ประโยชน์จากระบบ Big Data การพัฒนาชุมชนในรูปแบบของแพลตฟอร์มบริการดิจิทัล CDD พกพา , Click ชุมชน เรียน รู้ ดู เที่ยว ทั่วไทย

(Visited 1 times, 1 visits today)