ศูนย์สารสนเทศฯ ขับเคลื่อนโครงการสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA)

วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการศึกษาและออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA) กรมการพัฒนาชุมชน วัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดกระบวนการวิเคราะห์และจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรพร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลภายในขององค์กร โดยมีคณะทำงานจากสำนัก/กอง/ศูนย์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๓๐๐๓ ชั้น ๓ กรมการพัฒนาชุมชน
(thumbtack)

ในการประชุมครั้งนี้ วิทยากรจากบริษัท เมอร์ลินส์ โซลูชั่นส์ อินเตอร์แนชั่นนัล จำกัด (ผู้รับจ้างดำเนินการโครงการศึกษาและออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA) กรมการพัฒนาชุมชน) ได้ชี้แจงกรอบแนวทางการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรในปัจจุบัน (As-Is Enterprise Architecture) และรายละเอียดขั้นตอนการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรในปัจจุบัน พร้อมทั้งแบ่งกลุ่ม Workshop เพื่อจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรในปัจจุบัน (As-Is Enterprise Architecture) ตามขั้นตอนจัดทำ Business Architecture ตลอดจนชี้แจงรายละเอียดการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งต่อไป ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ที่จะถึงนี้

(Visited 1 times, 1 visits today)