ผอ. ศูนย์สารสนเทศฯ ตรวจติดตามการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ปี 2565 จ.สมุทรสาคร

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสุธีธ์ มั่งมี ผอ.ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชนลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อตรวจติดตามการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2565 โดย นางศลิษา ม่วงใหม่ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร และผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศฯ ได้ร่วมลงพื้นที่เพื่อให้ข้อมูลในการตรวจติดตามการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานร (จปฐ.) ในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร และพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ณ ตำบลชัยมงคล เพื่อรับทราบผลการจัดเก็บข้อมูล และรับทราบปัญหาอุปสรรค ของพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล ทั้งนี้ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการพัฒนาชุมชน ได้สอบถามข้อมูลที่ตกเกณฑ์ตัวชี้วัด ในพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางใช้ในการปรับคำถามตัวชี้วัด ให้มีความเข้าใจของผู้จัดเก็บ และให้การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เสร็จทันตามกำหนด นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ตรงความต้องการพื้นที่ต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)