ศูนย์สารสนเทศฯ เตรียมความพร้อมองค์กรภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

23 พ.ค.2565 เวลา 10.00น. นายสุธีธ์ มั่งมี ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน และนางสาวประภาพรรณ วุ่นสุข รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศชุมชน ได้ร่วมประชุมแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงมหาดไทย เพื่อวิเคราะห์และทบทวนข้อมูลและระบบฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย พร้อมมอบข้อเสนอแนะในแนวทางปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อน PDPA ให้สอดรับกับการบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)