ศูนย์สารสนเทศฯ ติดตามการดำเนินงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 25-27 พฤษภาคม 2565 นายยุทธชัย เครือแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยนางสาวกัญธิชา ปัสวาส นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นายกฤชณัท เพ็ญภักดิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และบริษัทคู่สัญญา ได้ดำเนินการติดตามและตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์วงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยและยืนยันตัวตนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต และการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint Security ณ พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 5 โครงการ ดังนี้
1.โครงการเช่าวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 4 ระดับ
2.โครงการระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Antivirus)
3.โครงการค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
4.โครงการบำรุงรักษาระบบตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ
5.โครงการบำรุงรักษาระบบประชุมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต (Conference)

โดยศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน มีกำหนดติดตามและตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์วงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยและยืนยันตัวตนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต ระบบประชุมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต (Conference) และการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint Security ของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองศรีสะเกษ อำเภอกันทรารมย์ อำเภออุทุมพรพิสัย และอำเภอห้วยทับทัน ในระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2565

ในการนี้ นางสาววริศรา โสภาค พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมให้การต้อนรับและคอยอำนวยความสะดวก แลกเปลี่ยนข้อมูลตลอดการดำเนินงาน โดยจากการตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์พบว่า อุปกรณ์วงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในพื้นที่ สามารถใช้งานได้ดี

ทั้งนี้ นายยุทธชัย เครือแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะฯ ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบเครือข่ายการรักษามั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อำเภอ ในโอกาสนี้ด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)