พช. รับการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก (Surveillance Audit) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามแนวทางมาตรฐานสากล

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน จัดการประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามแนวทางมาตรฐานสากล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก (Surveillance Audit) และแก้ไขความไม่สอดคล้อง โดยรายละเอียดของกิจกรรมในวันนี้ผู้ตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก ได้ชี้แจงแผน ขั้นตอน รายละเอียดการตรวจประเมิน ให้แก่เจ้าหน้าที่และคณะทำงานตามโครงการฯ

จากนั้นผู้ตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอกได้ทำการตรวจประเมินเอกสารหลักฐานในการดำเนินงานต่าง ๆ รวมถึงตรวจประเมินศูนย์ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ ของกรมการพัฒนาชุมชน และสรุปผลการตรวจประเมินให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งผลปรากฏว่าการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความความเรียบร้อย และไม่พบความไม่สอดคล้องใด ๆ

ในการนี้ นายสุธีธ์ มั่งมี ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม ณ ศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการตัดสินใจ (War Room) ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)