ศูนย์สารสนเทศฯ ติดตามการดำเนินงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายสุธีธ์ มั่งมี ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะ ได้ดำเนินการติดตามและตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์วงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยและยืนยันตัวตนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต และการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint Security ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 5 โครงการ ดังนี้

1.โครงการเช่าวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 4 ระดับ

2.โครงการระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Antivirus)

3.โครงการค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

4.โครงการบำรุงรักษาระบบตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

5.โครงการบำรุงรักษาระบบประชุมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต (Conference)

โดยศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน มีกำหนดติดตามและตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์วงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยและยืนยันตัวตนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต ระบบประชุมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต (Conference) และการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint Security ของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรหมคีรี และศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ในระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2565

ในการนี้ นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมให้การต้อนรับและคอยอำนวยความสะดวก แลกเปลี่ยนข้อมูลตลอดการดำเนินงาน โดยจากการตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์พบว่า อุปกรณ์วงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน สามารถใช้งานได้ดี

ทั้งนี้ คณะตรวจติดตามงาน ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบเครือข่ายการรักษามั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อำเภอ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Webex) ในโอกาสนี้ด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)