ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศฯ ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 2

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายสุธีธ์ มั่งมี ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะ ได้ดำเนินการติดตามและตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์วงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยและยืนยันตัวตนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต และการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint Security ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรหมคีรี และศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช

โดยมีพัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลตลอดการดำเนินงาน โดยจากการตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์พบว่า อุปกรณ์วงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในพื้นที่ สามารถใช้งานได้ดี

ทั้งนี้ คณะตรวจติดตามงาน ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบเครือข่ายการรักษามั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และศูนย์ศึกษาฯ ในโอกาสนี้ด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)