ศูนย์สารสนเทศฯ ร่วมจัดนิทรรศการวันพัฒนาชุมชน 2565 ครั้งที่ 11 เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน (CD DAY 2022) “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2565”

งานวันพัฒนาชุมชน 2565 ครั้งที่ 11 เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปีกรมการพัฒนาชุมชน (CD DAY 2022) เป็นการแสดงผลสำเร็จและทิศทางการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชนในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กรชุมชน เครือข่าย และหน่วยงาน/บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนที่มีผลงานดีเด่นต่อสาธารณชน รวมทั้งจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลิตภัณฑ์จากการดำเนินงานพัฒนาชุมชน โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 5 – 7 กันยายน 2565 ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

โดยผู้อำนวยการกลุ่มงาน และนักวิชาการ บุคลากรในสังกัด ร่วมร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “60 ปี กรมการพัฒนาชุมชนที่ทรงคุณค่า เหลียวหลัง แลหน้า งาน พช.” และกิจกรรมเสวนา ในหัวข้อเรื่อง “กรมการพัฒนาชุมชน ในมุมมองของภาคีภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยกองทุนชุมชน พร้อมทั้งร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการและหน่วยงานต้นแบบที่ได้รับรางวัล

ในการนี้ นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ แก่ข้าราชการของศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน จำนวน 2 ประเภทรางวัล ดังนี้

1) ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้แก่ นายชาคริต ถิระสาโรช ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานเผยแพร่และใช้ประโยชน์จากข้อมูล

2) ข้าราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประเภทสนับสนุน ได้แก่ นางศิริจันทร์ พัฒพิบูลย์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)