ศูนย์สารสนเทศฯ รายงานผลความก้าวหน้าจากการประชาสัมพันธ์และขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการ Click ชุมชน

วันที่ 12 กันยายน 2565 มีผู้ใช้บริการ Click ชุมชน จำนวน 745,706 คน ทั้งนี้ ในส่วนของการรายงานตัวชี้วัดในการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ระบบ BIg Data สามารถดูรายการผลการจัดกิจกรรม ได้ที่ https://datastudio.google.com/reporting/e47edc02-fc52-4428-9783-1ce108793627/page/p_2eba6853qc

(Visited 1 times, 1 visits today)